redirect 301 htaccess

Redirect 301 URL bằng file .htaccess trên Apache

Trong số những thứ khác, file .htaccess trên Apache xử lý (htaccess redirect 301). Trong đó, bạn có thể triển khai redirect cho toàn bộ trang web, toàn bộ phần hoặc chỉ một vài URL.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các trường hợp sử dụng phổ biến nhất của việc redirect bằng file .htaccess, bao gồm các đoạn mã đang hoạt động.

Những gì bạn cần để bắt đầu

Bạn cần sử dụng RewriteEngine, đây là một phần của Module modrewrite, về cơ bản làm tăng áp suất file .htaccess của bạn.

Theo modrewrite module mặc định, file được tải trong Apache. Nhưng nếu nó không được tải thì hãy đảm bảo rằng bạn tải cụ thể nó trong cấu hình Apache của mình bằng cách sử dụng các lệnh sau:

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

</IfModule>

Trong các ví dụ dưới đây, mỗi khi chúng tôi thêm các quy tắc vào bên dưới RewriteEngine On.

301 redirect htaccess một URL

Quy tắc dưới đây 301 redirect example.com/oldfile.htm/ đến example.com/newfile.htm/:

RedirectMatch 301 /oldfile.htm/ /newfile.htm/

redirect 301 htaccess một URL
301 redirect htaccess một thư mục

Quy tắc dưới đây 301 redirect toàn bộ /blog/thư mục con đến /news/:

RewriteRule ^/?blog/(.*)$ /news/$1 [R,L]

301 redirect htaccess không có www thành có www

Khi khách truy cập và công cụ tìm kiếm yêu cầu URL không có www miền phụ. Bạn muốn chuyển tiếp chúng đến URL có chứa www miền phụ với các quy tắc sau:

RewriteCond %{HTTP_HOST} *!^www*.example.com [NC]

RewriteRule (.*) http://www.example.org/$1 [L,R=301]

301 redirect htaccess không có www thành có www
301 redirect www thành không có www

Nếu bạn không muốn sử dụng wwwmiền phụ, thì bạn cần chuyển hướng khách truy cập và công cụ tìm kiếm đến biến thể URL không phải www khi họ yêu cầu biến thể có www . Bạn có thể làm điều đó với các quy tắc sau:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com$

RewriteRule (.*) https://example.com/$1 [L,R=301]

301 redirect www thành không có www
Redirect 301 htaccess đến một miền khác

Nếu bạn muốn redirect 301 đến một miền khác, hãy sử dụng các quy tắc sau:

RewriteEngine on

RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]

Redirect 301 htaccess đến một miền khác

Đọc toàn bộ bài viết của chúng tôi biết hết về redirect

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *