Hmg Search (“Hmgsearch”, “Hmg”,  “chúng tôi”, “tôi” hoặc “của chúng tôi”) điều hành trang web https://hmgsearsch.com (“Trang web”).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web. Bằng việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Trừ khi được định nghĩa khác trong chính sách quyền riêng tư này, các điều khoản được sử dụng có nghĩa giống như trong điều khoản của chúng tôi. Có thể truy cập từ https://hmgsearch.com

Các định nghĩa

Trang web

Trang web là trang web https://hmgsearchr.com/ được điều hành bởi Hmg Search.

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân đang sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó. Hoặc từ những dữ liệu đó và thông tin khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động được tạo ra bởi việc sử dụng Trang web hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Trang web. Ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang.

Cookies

Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Người điều khiển dữ liệu

Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc chung hoặc chung với những người khác). Họ xác định mục đích và cách thức xử lý hoặc sẽ xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Với mục đích của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi là Người kiểm soát Dữ liệu đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp Trang web)

Bên xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp Trang web) có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên kiểm soát dữ liệu.

Vì mục đích của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi là Nhà xử lý Dữ liệu đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Trang web của các Nhà cung cấp Trang web khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

Chủ đề dữ liệu (hoặc Người dùng)

Chủ thể Dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào đang sử dụng Trang web của chúng tôi và là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Trang web của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc đó bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi hoặc liên hệ với chúng tôi.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các Trang web được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn.

Ví dụ: địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Trang web của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích Trang web của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Trang web của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành Trang web của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie Tùy chọn để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho các mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Hmg Search sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì Trang web của chúng tôi
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi Trang web của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Trang web của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Trang web của mình
 • Để giám sát việc sử dụng Trang web của chúng tôi
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, Trang web và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm bạn đã mua hoặc đã hỏi trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Chính sách Bảo mật này phụ thuộc vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập.

Tăng Lưu lượng truy cập tại Hmg. có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì:

 • Chúng tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn
 • Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy
 • Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và nó không bị các quyền của bạn ghi đè
 • Đối với mục đích xử lý thanh toán
 • Tuân thủ pháp luật

Lưu giữ dữ liệu

Hmg Search. sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành. Giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Hmg Search. cũng sẽ giữ lại Dữ liệu Sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Trang web của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, đến Hoa Kỳ và xử lý tại đó.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách bảo mật này, sau khi bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Hmg Search. sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp. bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Tiết lộ để thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Hmg Search. có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý

Tăng Lưu lượng truy cập Blog, Inc. có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Hmg Search.
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Trang web
 • Để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng Trang web hoặc công chúng
 • Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu

Bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Hmg Search nhằm thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn chỉnh sửa, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình.

Nếu bạn muốn được thông báo về Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa Dữ liệu Cá nhân đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình ngay trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện các thao tác này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn.
 • Quyền sửa sai. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp bản sao thông tin mà chúng tôi có về bạn ở định dạng có cấu trúc, máy đọc được và được sử dụng phổ biến.
 • Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào khi Hmg Search. dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn.

Các nhà cung cấp Trang web

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Trang web của chúng tôi (“Nhà cung cấp Trang web”), cung cấp Trang web thay mặt chúng tôi, thực hiện các Trang web liên quan đến Trang web hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Trang web của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp Trang web bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

Google Analytics

 • Google Analytics là một Trang web phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các Trang web khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.
 • Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên Trang web cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động lượt truy cập.
 • Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản bảo mật của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tiếp thị lại hành vi

Hmg Search. sử dụng Trang web tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của bạn vào Trang web của chúng tôi.

Google

Trang web tiếp thị lại của Google AdWords được cung cấp bởi Google Inc.

 • Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo Hiển thị và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng Hiển thị của Google bằng cách truy cập vào trang Cài đặt Quảng cáo của Google:
 • Google cũng khuyên bạn nên cài đặt Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu đến Google Analytics cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu của họ.
 • Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản & Bảo mật của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

Trang web tiếp thị lại trên Facebook được cung cấp bởi Facebook Inc.

Thanh toán

Thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc Trang web nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở trên cùng.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: hmgsearch@gmail.com
 • Qua điện thoại: +84 984 063 386

Phiên bản 1.0; Ngày có hiệu lực: 27/12/2020